بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع پرورش گل بیرجند

منبع: ایسنا

بازدید: 9

تاریخ: 1397/8/18

ساعت: 13:47


بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع پرورش گل بیرجند

‌به گزارش ایسنا‌، سید محمود حجتی، امروز(18 آبان)، از مجتمع پرورش گل رز هزار دستان بازدید کرد.

غلامرضا قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دراین بازدید اظهار کرد: به جهت خشکسالی های متوالی و لزوم تغییر الگوی کشت به جهت تغییر اقلیم به سمت گیاهان کم آبخواه و افزایش تولید از مقدار معین آب مصرفی و همچنین تمایل کشاورزان به جهت تکنولوژی جدید، تولید محصول خارج از فصل، کنترل عوامل محیطی و امکان کشت محصول در هر منطقه آب و هوایی، احداث گلخانه مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شهرستان بیرجند دارای سطحی به میزان 3/6 هکتار گلخانه به شرح ادامه بوده که در این بین دو گلخانه گل رز شهرستان (مجتمع هزاردستان و مجتمع هارکو) با توجه به کیفیت محصول و اشتغال ایجاد شده و وجود فضای مناسب جهت توسعه آن که در دست اقدام است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: سطح زیرکشت باغی شهرستان 8808 هکتار، سطح زیرکشت آبی5483 هکتار، سطح زیرکشت دیم 3325 هکتار و میزان تولید 9605 تن است.

وی با بیان اینکه میزان تولید یک میلیون 350 هزار‌‌ شاخه تعداد گل است، گفت: تعداد اشتغال مستقیم 16 نفر تعداد و اشتغال غیرمستقیم 100 نفر بوده و بازار هدف در حال حاضر ‌اصفهان و تهران است.

وی ادامه داد: سطح در حال گسترش 7 هکتار است که در دو فاز 3 و 4 هکتاری اجرا خواهد شد.


موارد مشابه


به روایت تصویر


به روایت ویدئو