اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه - پارس ناز | نیوز پارسی
اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه


منبع: پارس ناز

بازدید: 2

تاریخ: 1398/1/27

ساعت: 06:07


اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک مرداد ماه

برترینوناب تریناس ام اس های عاشقانهوفوقرمانتیکروز برای شماکههمه ي وقت به دنبال برترین ها هستید. با همپیامکهايعاشقانهزیر را مرور کنیم.

 

‎منازاتفاق‌ هاي بین‌مان می‌ترسماز
‎همین چیزهاییکهتو فکر
‎می کنی بی‌اهمیت میباشند همین نگاه‌ها
‎سَرسری تو. لعنتی! این ها چیزهایی‌اند
‎من را به راحتیعاشقمیکنند

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اسهايعاشقانه

 

‎خودت را برای نگه داشتن هیچ فردی در
‎زندگی‌ات «عوض نکن!»
‎این را بپذیر کسی‌کهدلش به رفتن باشد
‎اگر پاهایش را قطع کنی با “دستانش”
‎میرود! پس تو خودت باش

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اسهايعاشقانهواحساسی

 

دستانت را به من بده، هزار راهِ نرفتــه
‎هستکهبا هم نرفته‌ایموهزار
‎«حرفِ نزده‌ هست» کـه با هم نزده‌ایم
‎هزار لحظه، آغوشوکلام هستکهبا
‎همدیگر سکوت نکرده‌ایم

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اسهايعاشقانهوعارفانه

 

دوست داشتن تو در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهاییکه
نمی‌زنی ،تنگ هست
وتو تا ابد مخاطب خاص من خواهی ماند

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

جدید تریناس ام اسهايعاشقانه

 

عشقآن جوانه ظریفوکوچکی‌ست
کهآراموبی‌صداازقلب‌ها
سر برون می کند!
تا روزی بهدرختتنومندی مبدّل شود.
درختیکهصاحبش،
هرگز رنگ میوه ‌هایش را نخواهد دید…

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اسهايعاشقانهوجذاب

 

‏دیوونه نفهمیدی دوست دارم؟!
اگه دوست نداشتم پس چرا اینقد اذیتت می کنم؟!
آدم فقط اوناییکهدوست داره رو اذیت میکنه…
فقط همونا رو…

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اسهاي عاشقانه دلتنگی

 

بذار خدا نیمه گمشدت رو به سمتت بیاره ،
برخی افراد فوق العاده نیستن
اما همه ي وقت برای تو برترین هستن…

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس هاي عاشقانه خوشگل

 

به او تکیه کنید …
آرام باشید …
بگذارید ارباب نواها همان نوایی راکه برای شمادر زندگی اراده کرده بنوازد
به او تکیه دهیدوبگذارید هر نفسیکهبرمی آوردید پیشکشی به او باشد …

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس هاي عاشقانه غمگین

 

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ!!

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس هاي عاشقانه

 

امروز زندگی بویعشق، طعم محبتورنگ آبی آسمان داردومن در مسیر رسیدن به اهدافم گام بر می دارم

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس هاي عاشقانه اخیر

 

ارکستری بزرگ
در قلبتان آماده نواختن هست،
عشقبورز
عاشقباش
اوزیباترینآهنگش
را خواهدنواخت
گوش کن…!
آهنگیازجنس و نامعشق

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس هاي عاشقانه غمگین

 

عشقخیلی تفاوت دارد با علاقه!
با اشتیاق با نیاز
با شور و هیجانات وعشقیک
پدیده بسیار پیچیده هستکهبه
ندرت پیش می آید و عاملِ
نجاتِ آدم هست…

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس هاي عاشقانه و احساسی

 

کاش می‌دانستی یک زنازلحظه‌اي
کهدوستت دارم میگوید
ازلحظه‌اي که بوسیده میشود واز
لحظه‌اي که به‌آغوش کشیده می شود
دیگر خودش نیست! می شود تو
میشود با هم بودن…

اس ام اس های احساسی و رمانتیک مرداد ماه

اس ام اس هاي عاشقانه وعارفانه

 

و عشق
همین صدای آرامی‌ست که
“تو”
شب‌ها گذشتهازخواب
در گوشم زمزمه می کنی…

 

 

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو