ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف جهان شد - مهر | نیوز پارسی

ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف جهان شد

منبع: مهر

بازدید: 9

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 21:45


ایران با سهم ۱۸.۱ درصدی از تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۷ مقام اول صادرات فرش دستباف را در بین کشورهای جهان به دست آورد.

ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف جهان شد

به گزارشخبرگزاری مهربه نقل از مرکز ملی فرش ایران، بر اساس اطلاعات مرکز ملی فرش برگرفته از سایت جهانی unstats.un.org ، ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داد.

در سال ۲۰۱۷ سهم ایران از تجارت جهانی ۱۸.۱درصد و سهم هند به عنوان بزرگترین رقیب ایران در تولید و صدور فرش دستباف، از تجارت جهانی ۱۶.۳ درصد است. همچنین لازم به ذکر است، در سال ۲۰۱۷ سهم ایران از صادرات جهانی ۲۷.۹ درصد و سهم هند ازصادرات جهانی ۲۵.۲ درصد است.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو