راب هرد برای خلق این پروژه هنری روزانه ۱۲ ساعت و به مدت ۵ سال وقت صرف کرد. هر کدام از این مجسمه‌ها به اسم یکی از سربازان کشته شده نامگذاری شده‌اند.