تخریب حمام قدیمی دوران قاجاریه در نفت سفید خوزستان- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim - تسنیم | نیوز پارسی
تخریب حمام قدیمی دوران قاجاریه در نفت سفید خوزستان- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim

تخریب حمام قدیمی دوران قاجاریه در نفت سفید خوزستان- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnim


منبع: تسنیم

بازدید: 4

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 15:52


ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شد

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شد

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شدتصویر

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شد

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شد

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شد

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شد

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.

ین حمام توسط مرحوم استاد معتمدی ساخته شد و به دو بخش حمام زنانه و مردانه تقسیم می شد.

فت سفید در ۳۶ کیلومتری شهرستان هفتکل و ۵۵ کیلومتری اهواز در استان خوزستان قرار دارد که در سال ۱۹۳۸ میلادی مصادف با ۱۳۱۷ خورشیدی اولین میدان عظیم نفتی در آن کشف شد

حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجاریه می رسد به علت عدم توجه در حال تخریب است.به روایت تصویر


به روایت ویدئو