روستای تل سیاه - هرمزگان- اخبار مستند - اخبار تسنیم - Tasnim - تسنیم | نیوز پارسی
روستای تل سیاه - هرمزگان- اخبار مستند - اخبار تسنیم - Tasnim

روستای تل سیاه - هرمزگان- اخبار مستند - اخبار تسنیم - Tasnim


منبع: تسنیم

بازدید: 2

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 15:52


بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

یکی از مشکلات عمده روستابعداز کم آبی،نداشتن شغل پایدار است

اما با آمدن دختران بازی وسطی بهترین گزینه ممکن برای آنها خواهد بود

اما در صورت مشارکت مردم و باتوجه به پتانسیل خوبی که این روستا جهت گردشگری در 4 ماه پایانی سال دارد،شاید صنعت بوم گردی دغدغه عدم اشتغال راتا حدودی مرتفع نماید

اما با آمدن دختران بازی وسطی بهترین گزینه ممکن برای آنها خواهد بود

پسرها فوتبال بازی و هفت سنگ را ترجیح میدهند

پسرها فوتبال بازی و هفت سنگ را ترجیح میدهند

کودکان روستا با اینکه زمین بازی مناسبی ندارند اما با اینحال انرژی خودشان را با پای برهنه در زمین خاکی کنار روستا تخلیه میکنند

اما در صورت مشارکت مردم و باتوجه به پتانسیل خوبی که این روستا جهت گردشگری در 4 ماه پایانی سال دارد،شاید صنعت بوم گردی دغدغه عدم اشتغال راتا حدودی مرتفع نماید

کودکان روستا با اینکه زمین بازی مناسبی ندارند اما با اینحال انرژی خودشان را با پای برهنه در زمین خاکی کنار روستا تخلیه میکنند

نام گذاری این روستا بدلیل مجاورت کوه هایی به رنگ سیاهی است که ده را احاطه کرده اند.

کودکان روستا با اینکه زمین بازی مناسبی ندارند اما با اینحال انرژی خودشان را با پای برهنه در زمین خاکی کنار روستا تخلیه میکنند

نام گذاری این روستا بدلیل مجاورت کوه هایی به رنگ سیاهی است که ده را احاطه کرده اند.

بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

دختران روستا در حال یادگیری گلابتون دوزی میباشند

یکی از مشکلات عمده روستابعداز کم آبی،نداشتن شغل پایدار است

نام گذاری این روستا بدلیل مجاورت کوه هایی به رنگ سیاهی است که ده را احاطه کرده اند.

بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

یکی از مشکلات عمده روستابعداز کم آبی،نداشتن شغل پایدار است

بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

نام گذاری این روستا بدلیل مجاورت کوه هایی به رنگ سیاهی است که ده را احاطه کرده اند.

بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

روستای تل سیاه - هرمزگان

نام گذاری این روستا بدلیل مجاورت کوه هایی به رنگ سیاهی است که ده را احاطه کرده اند.

یکی از مشکلات عمده روستابعداز کم آبی،نداشتن شغل پایدار است

بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

نام گذاری این روستا بدلیل مجاورت کوه هایی به رنگ سیاهی است که ده را احاطه کرده اند.

بانوان روستا بدلیل تلاش جهت حفظ سنت و فرهنگ بومی از لباسهای محلی و گاها از برقع (نوعی روبند)استفاده میکنند و اکثر آنان به صنایع دستی ازجمله گلابتون دوزی. گلدوزی. خوس دوزی.خیاطی و شک و کاموا وزر دوزی مشغولند

دختران روستا در حال یادگیری گلابتون دوزی میباشندبه روایت تصویر


به روایت ویدئو