بر اساس رسمی یکصد ساله در هند، عبور گله گاو از روی بدن افراد، موجبات رفع مشکلات و جلب ثروت را برای آنها به همراه می‌آورد.

هر ساله صدها نفر از سراسر هند خودشان را به محل مراسم رژه گله‌های گاو می‌رسانند و خطر آسیب دیدن زیر سم‌های گاو را به جان می‌خرند تا به این طریق، ثروت خود را افزایش دهند و مشکلات را از خود دور کنند.