فیلم/ روش وحشیانه ساواک برای سرکوب مردم - مشرق نیوز | نیوز پارسی
فیلم/ روش وحشیانه ساواک برای سرکوب مردم

فیلم/ روش وحشیانه ساواک برای سرکوب مردم


منبع: مشرق نیوز

بازدید: 20

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 21:18


مستندی با موضوع یک مورد از فعالیتها واقدامات ساواک طی سالهای 1353 تا 1357 جهت سرکوب قیامهای مردمی با تمرکز بر ایجاد رعب و وحشت عمومی را مشاهده می کنید.

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو