به گفته ماموران امنیتی مرد مشکوک که پس از تحقیقات مشخص شد یک قاچاقچی انسان است اعتراف کرد که قصدش از دزدیدن کودک از خانواده اش و پنهان کردنش در کیف، قاچاق اعضای بدنش بوده است و سالیان طولانی است که برای یک باند قاچاق انسان می کند.