قد و وزن استاندارد کودکان، سنین مختلف - نی نی بان | نیوز پارسی

قد و وزن استاندارد کودکان، سنین مختلف

منبع: نی نی بان

بازدید: 5

تاریخ: 1397/11/17

ساعت: 23:42


شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچک‌تر را از روی کارت رشد بسنجید.

شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچک‌تر را از روی کارت رشد بسنجید، در غیر این صورت عدد دقیقی به شما گفته نمی‌شود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص می‌شود. توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش یا کاهش وزن داشته باشند که کاملا طبیعی است. در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا بر اساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده می‌شود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که می‌تواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید. 
مقدار متوسط  قد و وزن را در دختران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:

نوزاد دختر 1 تا 11 ماه
- 0 ماهه - 3.3 کیلوگرم - 49.2 سانتی‌متر
- 1 ماهه - 4.3 کیلوگرم - 53.8 سانتی‌متر
- 2 ماهه - 5.3 کیلوگرم - 56.1 سانتی‌متر
- 3 ماهه - 6.0 کیلوگرم - 59.9 سانتی‌متر
- 4 ماهه - 6.6 کیلوگرم - 62.2 سانتی‌متر
- 5 ماهه - 7.1 کیلوگرم - 64.2 سانتی‌متر
- 6 ماهه - 7.5 کیلوگرم - 64.1 سانتی‌متر
- 7 ماهه - 7.9 کیلوگرم - 67.3 سانتی‌متر
- 8 ماهه - 8.2 کیلوگرم - 68.8 سانتی‌متر
- 9 ماهه - 8.5 کیلوگرم - 70.1 سانتی‌متر
- 10 ماهه - 8.8 کیلوگرم - 71.6 سانتی‌متر
- 11 ماهه - 9.0 کیلوگرم - 72.8 سانتی‌متر

کودک دختر 12 تا 23 ماهه
- 12 ماهه - 9.2 کیلوگرم - 74.1 سانتی‌متر
- 13 ماهه - 9.5 کیلوگرم - 75.1 سانتی‌متر
- 14 ماهه - 9.7 کیلوگرم - 76.4 سانتی‌متر
- 15 ماهه - 9.9 کیلوگرم - 77.7 سانتی‌متر
- 16 ماهه - 10.2 کیلوگرم - 78.4 سانتی‌متر
- 17 ماهه - 10.4 کیلوگرم - 79.7 سانتی‌متر
- 18 ماهه - 10.6 کیلوگرم - 80.7 سانتی‌متر
- 19 ماهه - 10.8 کیلوگرم - 81.7 سانتی‌متر
- 20 ماهه - 11 کیلوگرم - 82.8 سانتی‌متر
- 21 ماهه - 11.3 کیلوگرم - 83.5 سانتی‌متر
- 22 ماهه - 11.5 کیلوگرم - 84.8 سانتی‌متر
- 23 ماهه - 11.7 کیلوگرم - 85.1 سانتی‌متر

کودکان دختر 2 تا 12 سال
- 2 ساله - 12.0 کیلوگرم - 85.5 سانتی‌متر
- 3 ساله - 14.2 کیلوگرم - 94 سانتی‌متر
- 4 ساله - 15.4 کیلوگرم - 100.3 سانتی‌متر
- 5 ساله - 17.9 کیلوگرم - 107.9 سانتی‌متر
- 6 ساله - 19.9 کیلوگرم - 115.5 سانتی‌متر
- 7 ساله - 22.4 کیلوگرم - 121.1 سانتی‌متر
- 8 ساله - 25.8 کیلوگرم - 128.2 سانتی‌متر
- 9 ساله - 28.1 کیلوگرم - 133.3 سانتی‌متر
- 10 ساله - 31.9 کیلوگرم - 138.4 سانتی‌متر
- 11 ساله - 36.9 کیلوگرم - 144 سانتی‌متر
- 12 ساله - 41.5 کیلوگرم - 149.8 سانتی‌متر

نوجوان دختر 13 تا 20 سال
- 13 ساله - 45.8 کیلوگرم - 156.7 سانتی‌متر
- 14 ساله - 47.6 کیلوگرم - 158.7 سانتی‌متر
- 15 ساله - 52.1 کیلوگرم - 159.7 سانتی‌متر
- 16 ساله - 53.5 کیلوگرم - 162.5 سانتی‌متر
- 17 ساله - 54.4 کیلوگرم - 162.5 سانتی‌متر
- 18 ساله - 56.7 کیلوگرم - 163 سانتی‌متر
- 19 ساله - 57.1 کیلوگرم - 163 سانتی‌متر
- 20 ساله - 58.0 کیلوگرم - 163.3 سانتی‌متر
مقدار متوسط  قد و وزن را در پسران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:

نوزاد پسر یک تا 12 ماهه
- 0 ماهه - 3.3 کیلوگرم - 49.8 سانتی‌متر
- 1 ماهه - 4 کیلوگرم - 54.8 سانتی‌متر
- 2 ماهه - 5.6 کیلوگرم - 58.4 سانتی‌متر
- 3 ماهه - 6.4 کیلوگرم - 61.4 سانتی‌متر
- 4 ماهه - 7 کیلوگرم - 64 سانتی‌متر
- 5 ماهه - 7.5 کیلوگرم - 66 سانتی‌متر
- 6 ماهه - 7.9 کیلوگرم - 67.5 سانتی‌متر
- 7 ماهه - 8.3 کیلوگرم - 69 سانتی‌متر
- 8 ماهه - 8.6 کیلوگرم - 70.6 سانتی‌متر
- 9 ماهه - 8.9 کیلوگرم - 71.8 سانتی‌متر
- 10 ماهه - 9.1 کیلوگرم - 73.1 سانتی‌متر
- 11 ماهه - 9.4 کیلوگرم - 74.4 سانتی‌متر

کودک پسر 12 تا 23 ماهه
- 12 ماهه - 9.6 کیلوگرم - 75.7 سانتی‌متر
- 13 ماهه - 9.9 کیلوگرم - 76.9 سانتی‌متر
- 14 ماهه - 10.1 کیلوگرم - 77.9 سانتی‌متر
- 15 ماهه - 10.3 کیلوگرم - 79.2 سانتی‌متر
- 16 ماهه - 10.5 کیلوگرم - 80.2 سانتی‌متر
- 17 ماهه - 10.7 کیلوگرم - 81.2 سانتی‌متر
- 18 ماهه - 10.9 کیلوگرم - 82.2 سانتی‌متر
- 19 ماهه - 11.2 کیلوگرم - 83.3 سانتی‌متر
- 20 ماهه - 11.3 کیلوگرم - 84 سانتی‌متر
- 21 ماهه - 11.5 کیلوگرم - 85 سانتی‌متر
- 22 ماهه - 11.7 کیلوگرم - 86.1 سانتی‌متر
- 23 ماهه - 11.9 کیلوگرم - 86.8 سانتی‌متر

کودک پسر 2 تا 12 سال
- 2 ساله - 12.5 کیلوگرم - 86.8 سانتی‌متر
- 3 ساله - 14.0 کیلوگرم - 95.2 سانتی‌متر
- 4 ساله - 16.3 کیلوگرم - 102.3 سانتی‌متر
- 5 ساله - 18.4 کیلوگرم - 109.2 سانتی‌متر
- 6 ساله - 20.6 کیلوگرم - 115.5 سانتی‌متر
- 7 ساله - 22.9 کیلوگرم - 121.9 سانتی‌متر
- 8 ساله - 25.6 کیلوگرم - 128 سانتی‌متر
- 9 ساله - 28.6 کیلوگرم - 133.3 سانتی‌متر
- 10 ساله - 32 کیلوگرم - 138.4 سانتی‌متر
- 11 ساله - 35.6 کیلوگرم - 143.5 سانتی‌متر
- 12 ساله - 39.9 کیلوگرم - 149.1 سانتی‌متر

نوجوان پسر 12 تا 20 سال
- 13 ساله - 45.3 کیلوگرم - 156.2 سانتی‌متر
- 14 ساله - 50.8 کیلوگرم - 163.8 سانتی‌متر
- 15 ساله - 56.0 کیلوگرم - 170.1 سانتی‌متر
- 16 ساله - 60.8 کیلوگرم - 173.4 سانتی‌متر
- 17 ساله - 64.4 کیلوگرم - 175.2 سانتی‌متر
- 18 ساله - 66.9 کیلوگرم - 175.7 سانتی‌متر
- 19 ساله - 68.9 کیلوگرم - 176.5 سانتی‌متر
- 20 ساله - 70.3 کیلوگرم - 177 سانتی‌متر

مطالب مشابه
موضوعات داغ امروز


پرسپولیس بازی مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی فیلم عربستان سعودی علی لاریجانی تیم فوتبال پرسپولیس پرسپولیس تهران اخبار ورزشی هوآوی علی مطهری شکر پکن دانلود فیلم علی علیپور رپورتاژ آگهی دانلود فیلم با لینک مستقیم دلالان دانلود فیلم های دوبله فارسی با لینک مستقیم دانلود فیلم های دوبله فارسی دانلود فیلم های جدید با دوبله فارسی دانلود فیلم دوبله فارسی 720P دانلود فیلم دوبله فارسی 1080P دانلود فیلم دوبله فارسی تیم فوتبال پدیده حاجی دلیگانی قلم دوربین العین امارات پدیده شهر خودرو قاچاق دام IMDb دوبله فارسی سوگل طهماسبی تزیپی لیونی یحیی گل محمدی سرمربی First Man دانلود با لینک مستقیم رایگان آموزش سوئیچ بین صدای فارسی و انگلیسی دانلود صوت بصورت جداگانه کنیست فیلم First Man لیگ امارات گاریدو جشن تولد لاکچری دانلود فیلم First Man 2018 با زیرنویس فارسی دانلود فیلم First Man 2018 با لینک مستقیم ماورایی First Man 2018 خلاصه داستان First Man دانلود First Man دانلود دوبله فارسی فیلم First Man 2018 دانلود دوبله فارسی فیلم نخستین انسان دانلود رایگان فیلم First Man 2018 دانلود زیرنویس فارسی فیلم First Man 2018 دانلود فیلم First Man 2018 دانلود فیلم First Man دوبله فارسی دانلود فیلم First Man دوبله فارسی با کیفیت 720 دانلود فیلم First Man دوبله فارسی بدون سانسور دانلود کاورFirst Man دوبله فارسی فیلم نخستین انسان عکسهای فیلم First Man کاور First Man Psychokinesis Psychokinesis 2018 خلاصه داستان Psychokinesis دانلود Psychokinesis دانلود دوبله فارسی فیلم Psychokinesis 2018 دانلود دوبله فارسی فیلم قدرت ذهنی دانلود رایگان فیلم Psychokinesis 2018 دانلود زیرنویس فارسی فیلم Psychokinesis 2018 دانلود فیلم Psychokinesis 2018 دانلود فیلم Psychokinesis 2018 با زیرنویس فارسی دانلود فیلم Psychokinesis 2018 با لینک مستقیم دانلود فیلم Psychokinesis دوبله فارسی دانلود فیلم Psychokinesis دوبله فارسی با کیفیت 720 دانلود فیلم Psychokinesis دوبله فارسی بدون سانسور دانلود کاورPsychokinesis دوبله فارسی فیلم قدرت ذهنی عکسهای فیلم Psychokinesis فیلم Psychokinesis کاور Psychokinesis

به روایت تصویر


به روایت ویدئو