نخستین تصویر پانوراما از کره ماه - مشرق نیوز | نیوز پارسی
نخستین تصویر پانوراما از کره ماه

نخستین تصویر پانوراما از کره ماه


منبع: مشرق نیوز

بازدید: 22

تاریخ: 1397/10/23

ساعت: 07:05


کاوشگر چینی اولین تصاویر پانوراما کره ماه را به زمین ارسال کرد. این کاوشکر چینی پنجشنبه ۳ ژانویه بر سطح نیمه تاریک ماه فرود آمد.

به گزارش مشرق، کاوشگر چینی اولینتصاویر پانوراما کره ماهرا به زمین ارسال کرد. اینکاوشکرچینی پنجشنبه ۳ ژانویه بر سطح نیمه تاریک ماه فرود آمد. این نخستین بار است که یک ساخته دست انسان بهنیمه تاریک ماهورود می‌کند. در واقع این اقدام یک گام بلند برای برنامه فضایی جمهوری خلق چین به حساب می‌آید.

تصاویر ارسال شده حفره‌های متعددی را در نزدیکی کاوشگر نشان می‌دهد.
 

دانلود

نکته قابل توجه آن است که قسمت تاریک کره ماه هرگز برای ساکنین زمین قابل مشاهده نبوده است چرا که چرخش کره ماه همگام باسیاره زمینرخ می‌دهد.

به گفته کارشناسان هدف از ارسال این کاوشگر انجام مطالعات بیشتر بر روی سطح خاک و مواد معدنی موجود در نیمه تاریک ماه گزارش شده است.

علاوه بر آن،کاوشگر چینیقرار است داده‌ای خاص ازفرکانس رادیورا بهفضانوردانارسال کند.

منبع: میزان

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو