مقام مسئول خطاب به مجری: گوش کن بچه جان... (فیلم)

منبع: عصر ایران

9

1399/4/10

08:41


در برنامه رو در رو صدا و سیمای مرکز آبادان مقام مسئول مجری برنامه را این گونه خطاب می کند، ببینید:

مطالب مشابه