تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس

تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس


10

1399/4/11

00:00


آتش و انفجار در یک مرکز درمانی در تجریش

تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس

تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس

تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس

تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس

تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس

تلاش آتش نشانان برای ورود به ساختمان مرکز درمانی + عکس

منبع: ایسنا

تصویری


ویدئو