گل آنتونیو کاندروا به برشا (اینتر 6-0 برشا)

منبع: طرفداری

22

1399/4/12

00:04


طرفداری - گل ششم اینتر به برشا توسط آنتونیو کاندروا

مطالب مشابه