افشاگری معاون دادستانی درباره ارز صادراتی

منبع: برترین ها

15

1399/4/18

01:59


محمد رضا صاحبی، معاون قضایی دادستان اعلام کرد: اکثر صادرکنندگانی که ارز را برنگردانده اند وجود خارجی ندارند و قابل شناسایی نیستند.

خبرگزاری صداوسیما: محمد رضا صاحبی، معاون قضایی دادستان اعلام کرد: اکثر صادرکنندگانی که ارز را برنگردانده اند وجود خارجی ندارند و قابل شناسایی نیستند.

افشاگری معاون دادستانی درباره ارز صادراتی

مطالب مشابه