تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه


4

1399/7/26

11:12


اسما اسد همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه بازدید کرد.

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

تصویری از بازدید همسر بشار اسد از روستاهای لاذقیه

 

تصویری


ویدئو