گل الکسیس سائلماکرز به آاس رم (میلان 2-1 آاس رم)

منبع: طرفداری

7

1399/8/6

00:36


الکسیس سائلماکرز گل دوم میلان را وارد دروازه رم کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو