شستا سود ۲۳۲ میلیارد تومانی شناسایی کرد

2

1399/9/2

15:09


نماد شستا که مدت زیادی نیست بازگشایی شده امروز سود ۲۳۲ میلیارد تومانی شناسایی کرد.

شستا سود ۲۳۲ میلیارد تومانی شناسایی کرد

نماد شستا که مدت زیادی نیست بازگشایی نشده در آبان از محل واگذاری اوراق مشارکت بورسی و غیربورسی درآمد ۱۳۱۹.۶ میلیارد تومانی به دست آورد و از این مقدار سود ۲۳۲.۴ میلیارد تومانی شناسایی کرد.


 

منبع: تجارت نیوز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو