گل روملو لوکاکو به تورینو (اینتر 2-2 تورینو)

منبع: طرفداری

4

1399/9/2

19:11


روملو لوکاکو گل دوم اینتر مقابل تورینو را به ثمر رساند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو