ببینید: از این شماره ۷ چیزی نصیب مادریدی‌ها نمیشه!