چه کسانی بستری می شوند؟/ فیلم

3

1399/9/3

06:01


آقاى مسعود چهرى کارشناس ارشد مراقبتهاى ویژه(پرستار) در برنامه طبیب توضیح می دهد.

منبع: آخرین خبر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو