گل زیبای لورنزو اینسینیه به آاس رم (ناپولی 1-0 آاس رم)

منبع: طرفداری

11

1399/9/10

00:17


لورنزو اینسینیه گل اول ناپولی را وارد دروازه رم کرد.

مطالب مشابه