جوان نورآبادی مدیر نمونه استان شد

منبع: نورآباد

54

1399/9/27

11:51


احسان احسانی مدیر شعبه شیراز شرکت بین‌المللی حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان ‌(وابسته به شستا) به عنوان مدیر نمونه و حمل و نقل استان فارس در سال 99 انتخاب و معرفی گردید.

"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: همزمان با 26 آذر روز حمل و نقل و رانندگان به پیشنهاد کانون حمل و نقل استان فارس، و برابر موافقت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس؛ احسان احسانی مدیر شعبه شیراز شرکت بین‌المللی حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان ‌(وابسته به شستا) به عنوان مدیر نمونه حمل و نقل استان فارس در سال 99 انتخاب و معرفی گردید.

جوان نورآبادی مدیر نمونه استان شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو