نماینده مجلس: سوزاندن مازوت، چیز بدی نیست!

منبع: برترین ها

2

1399/10/24

12:05


عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: سوزاندن مازوت چیز بدی نیست؛ اگر مازوت بد بود، چرا کشور‌های دیگر از ما می‌خرند و برق تولید می‌کنند!

برترین‌ها: عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: سوزاندن مازوت چیز بدی نیست؛ اگر مازوت بد بود، چرا کشور‌های دیگر از ما می‌خرند و برق تولید می‌کنند!

نماینده مجلس: سوزاندن مازوت چیز بدی نیست!

مطالب مشابه