جزئیات بازگشایی مدارس از اول بهمن

منبع: گهر

6

1399/11/2

22:48


جزییات بازگشایی مدارس از اول بهمن : شهرهایی که جز مناطق آبی و زرد هستند در مقاطع تحصیلی مختلف بازگشایی خواهد شد.

جزئیات بازگشایی مدارس از اول بهمن

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو