بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها


منبع: همگردی

9

1399/11/3

08:30


فرارو/ در میان کشتی گیران سومو در ژاپن پسری 10 ساله و سنگین وزن بسیار برجسته و معروف شده است. کیوتا کوماگای با 10 سال سن 85 کیلوگرم وزن دارد، دو برابر دیگر بچه های سن خود و چنان مسلط است که با پسران پنج یا 6 سال بزرگتر از خود کشتی می گیرد و آنان را زمین می زند.

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

بچه غول ژاپنی! + عکسها

تصویری


ویدئو