استقبال آشنا از انتخاب نماینده آمریکا در امور ایران

منبع: برترین ها

7

1399/11/3

21:36


مشاور روحانی به توییت برنی سندرز، سناتور ارشد دموکرات، اشاره کرده است. سندرز نوشته که مالی انتخابی عالی است و با تجربه فوق العاده اش امنیت آمریکا را با دیپلماسی تامین می کند نه جنگ.

برترین‌ها: حسام الدین آشنا از انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده آمریکا در امور ایران استقبال کرد.

مشاور روحانی به توییت برنی سندرز، سناتور ارشد دموکرات، اشاره کرده است. سندرز نوشته که مالی انتخابی عالی است و با تجربه فوق العاده اش امنیت آمریکا را با دیپلماسی تامین می کند نه جنگ.

استقبال آشنا از انتخاب نماینده امریکا در امور ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو