آبنبات فروشی های فرانسه این شکلی اند! + عکسها

آبنبات فروشی های فرانسه این شکلی اند! + عکسها


منبع: همگردی

9

1399/11/5

07:00


یک فروشگاه قنادی و تولید آبنات های متنوع و رنگی در نیس

منبع: شینهوا

آبنبات فروشی های فرانسه این شکلی اند! + عکسها

آبنبات فروشی های فرانسه این شکلی اند! + عکسها

آبنبات فروشی های فرانسه این شکلی اند! + عکسها

آبنبات فروشی های فرانسه این شکلی اند! + عکسها

آبنبات فروشی های فرانسه این شکلی اند! + عکسها

تصویری


ویدئو