زاویه متفاوت از پرتاب موشک به فضا (فیلم)

منبع: عصر ایران

6

1399/11/5

13:51


پرتاب موشک به فضا از لحظه اول تا قرارگرفتن در فضا را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو