برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها

برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها


منبع: همگردی

4

1399/11/5

17:31


تسنیم/ خوی زمستانی مردم خوزستان با رویش گل نرگس در بهبهان و طنین زیبای آن در کشور بهارانه می شود و طراوت و تازگی را به دل هرعاشقی ارمغان می دهد.مساحت 360 هکتاری نرگس زارهتی بهبهان در نوع خود بینظیر است و انواع مختلف آن اعم از شصت پر، پنجه گربه ای، شهلا و مسکین نشان از شمیم مست انگیز آن دارد.

برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها

برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها

برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها

برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها

برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها

برداشت گل نرگس در بهبهان + عکسها

تصویری


ویدئو