تغذیه توله شیر با شیشه شیر + عکس

9

1399/11/8

11:38


تغذیه یک توله شیر نر، که از طریق کمک به تولید مثل، متولد شده است در مرکز تحقیقات و بهداشت حیات وحش سنگاپور

تغذیه توله شیر با شیشه شیر + عکس

تغذیه توله شیر با شیشه شیر + عکس

 

تصویری


ویدئو