کنایه مجری تلویزیونی به عذرخواهی عنابستانی (فیلم)

منبع: عصر ایران

16

1399/11/8

13:54


مجری تلویزیون نسبت به عذرخواهی عنابستانی نماینده مجلس واکنش نشان داد و گفت: وقتی عذرخواهی کردند که مستندات رو شده بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو