ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها


منبع: همگردی

12

1399/11/8

15:00


آژانس عکس همشهری/ در حالی که 18 سال است زنان آتش نشان در کرج فعالیت می کنند تهران نیز استخدام آتش نشانان زن را انجام می دهد.

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

ایستگاه زنان آتش نشان + عکسها

تصویری


ویدئو