صنعتگر بغدادی در حال کار بر روی یک قطعه جواهر + عکس

صنعتگر بغدادی در حال کار بر روی یک قطعه جواهر + عکس


15

1399/11/8

15:27


صنعتگر بغدادی در حال کار بروی یک قطعه جواهر

صنعتگر بغدادی در حال کار بر روی یک قطعه جواهر + عکس

صنعتگر بغدادی در حال کار بر روی یک قطعه جواهر + عکس

صنعتگر بغدادی در حال کار بر روی یک قطعه جواهر + عکس

صنعتگر بغدادی در حال کار بر روی یک قطعه جواهر + عکس

 

تصویری


ویدئو