متن انگلیسی برای پدر + جملات قدردانی و تشکر از پدر گرامی

متن انگلیسی برای پدر + جملات قدردانی و تشکر از پدر گرامی


منبع: تاپ ناز

18

1399/11/8

19:22


در این بخش زیباترین متن ها و جملات به زبان انگلیسی در مورد پدر و جملات قدردانی و تشکر از پدر عزیز را در این بخش گردآوری کرده ایم و امیدواریم که این متن و جملات مورد توجه قرار بگیرد.

متن و جملات انگلیسی برای پدر گرامی و قدردانی از او

جملات و متن زیبای در مورد پدر به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی را می خوانید.

Father’s mother’s safety … peace

پدر یعنی امنیت…مادر یعنی آرامش

***

Father of the mountain range

پدر یعنی کوه رنج

***

Father of the backrest

پدر یعنی تکیه گاه

***

متن انگلیسی برای پدر

متن های زیبا در مورد پدر به زبان انگلیسی

Happiness is the father ….

خوشبختی یعنی پدر….

***

Father of peace.

پدر یعنی آرامش..

***

متن انگلیسی برای پدر

Father, the pounding in the heart of the home
The father, a master-stroke
Father, Feel Good, relying on mountain
Father, the Comforter-time sadness
Father’s called chronic symptoms
Father, sent the sacrifice of house
Father, that is my pride and drunkenness
Father, all my life
Father-the-verge-of-clan
Father-that-are-a-tribe.

پدر ، یعنی تپش در قلب خانه
پدر، یعنی تسلط بر زمانه
پدر، احساس خوب تکیه بر کوه
پدر، یعنی تسلی وقت اندوه
پدر،یعنی زمن نام ونشانه
پدر ، یعنی فدا گردیده افراد خانه
پدر، یعنی غرور و مستی من
پدر، یعنی تمام هستی من
پدر-یعنی-شَرَف-یعنی-عَشیره
پدر-یعنی-بِرَندِ-یک-قبیله ..

***

Love means father, mother

عشق یعنی پدر مادر :))

***

 

بخوانید: جمله های عاشقانه برای پدر + عکس نوشته عاشقانه برای پدر عزیزم

 

متن انگلیسی برای پدر

…. Father’s father’s pride, great, father of the mountain security, shelter, father, father of a girl’s first love

پدر یعنی…. پدر یعنی غرور ، بزرگی ، امنیت پدر یعنی کوه ،

سر پناه ، پدر یعنی اولین عشق یک دختر پدر ها

***

جملات زیبا در مورد پدر گرامی به زبان انگلیسی

Father’s Love Father’s world visiting the sanctuary of a happy father’s father …

پدر یعنی عشق پدر یعنی پناهگاهی از خوشی پدر یعنی دنیایی از دیدن ها پدریعنی…

***

Father’s honor, the courage

پدر یعنی شرف ، یعنی شهامت …

***

The greatest gift
I ever had
Came from God;

I call him Dad!

بزرگترین هدیه ای
که همیشه
از خدا گرفته بودم ؛

من او را پدر می نامم!

***

Love your parents
and treat them
with loving care…
For you will
only know
their value
when you see
their empty chair…

والدین خود را دوست داشته باشید
و
با مراقبتهای عاشقانه رفتار کنید …
برای اینکه
فقط صندلی خالی خود را می بینید
ارزش آنها را می دانید

***

متن انگلیسی برای پدر

جملات انگلیسی در مورد پدر

A child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. Billy Graham
بچه های که به پدر و مادر خود توهین کند،برای هیچ شخص دیگری احترامی قائل نمی شود.بیلی گراهام.

***

One of the greatest titles in the world is parent, and one of the biggest blessings in the world is to have parents to call mom and dad. Jim DeMint
یکی از بهترین عناوین دنیا پدر و مادر است و یکی از بزرگترین نعمت های دنیا این است که والدین در کنارت باشند و آنان را پدر و مادر صدا کنی.

***

“Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them.”
― Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
کودکان ابتدا با عاشق پدر و مادر بودن زندگی را آغاز می کنند بعدا که بزرگ شدند آنها را قضاوت کرده و برخی اوقات آنها را می بخشند.

***

Father of peace.
پدر یعنی آرامش..

***

…. Father’s father’s pride, great, father of the mountain security, shelter, father, father of a girl’s first love
ترجمه ی فارسی:پدر یعنی…. پدر یعنی غرور ، بزرگی ، امنیت پدر یعنی کوه ،
سر پناه ، پدر یعنی اولین عشق یک دختر پدر ها

***

Love your parents

and treat them

with loving care

For you will

only know

their value

when you see

their empty chair…

والدین خود را

دوست داشته باشید و

با مراقبتهای عاشقانه

رفتار کنید …

برای اینکه

فقط صندلی خالی خود را می بینید

ارزش آنها را می دانید

***

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل روز پدر و روز مرد + جملات عاشقانه برای تبریک روز پدر

 

متن انگلیسی برای پدر

متن زیبا در مورد پدر به زبان انگلیسی

Father’s Love Father’s world visiting

the sanctuary of a

happy father’s father

معنی به فارسی :

پدر یعنی عشق

پدر یعنی پناهگاهی از خوشی

پدر یعنی دنیایی از دیدن ها پدر یعنی…

***

The greatest gift

I ever had

Came from God

I call him Dad!

بزرگترین هدیه ای

که همیشه

از خدا گرفته بودم ؛

من او را پدر می نامم!

***

متن انگلیسی برای پدر

Father, the pounding in the heart of the home

The father, a master-stroke

Father, Feel Good, relying on mountain

Father, the Comforter-time sadness

Father’s called chronic symptoms

Father, sent the sacrifice of house

Father, that is my pride and drunkenness

Father, all my life

Father-the-verge-of-clan

Father-that-are-a-tribe.

ترجمه:

پدر ، یعنی تپش در قلب خانه

پدر، یعنی تسلط بر زمانه

پدر، احساس خوب تکیه بر کوه

پدر، یعنی تسلی وقت اندوه

پدر،یعنی زمن نام ونشانه

پدر ، یعنی فدا گردیده افراد خانه

پدر، یعنی غرور و مستی من

پدر، یعنی تمام هستی من

پدر-یعنی-شَرَف-یعنی-عَشیره

پدر-یعنی-بِرَندِ-یک-قبیله ..

***

 Father’s father’s pride, great

father of the mountain security

shelter, father

father of a girl’s first love

ترجمه ی فارسی:

پدر یعنی…

پدر یعنی غرور ، بزرگی ، امنیت

پدر یعنی کوه ، سر پناه

پدر یعنی اولین عشق یک دختر پدر ها

متن انگلیسی برای پدر

 

مطلب پیشنهادی: متن زیبا و جملات زیبا در وصف پدر | متن های عاشقانه پدر عزیز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو