درخشش دوباره رکاب زنان استقامتی ممسنی

منبع: نورآباد

13

1399/11/29

00:00


احمد حسینی و رضا زارعی رکاب زنان ممسنی تبار به دل جنوب و دریا زدند و برگشتند.این دو جوانِ ورزشکار و مصمم، مسیر صد و نود کیلومتریِ رفتِ نورآباد- بوشهر را در ده ساعت و مسیرِ دشوار و سنگینِ برگشت را در چهارده ساعت و نیم رکاب زدند.

"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:به گزارش خبر نورآباد دو رکاب زنِ استقامتیِ  نورآبادِ ممسنی باز هم درخشیدند. 
این دو جوانِ ورزشکار و مصمم، مسیر صد و نود کیلومتریِ رفتِ نورآباد- بوشهر را در ده ساعت و مسیرِ  دشوار و سنگینِ برگشت را در چهارده ساعت و نیم رکاب زدند.

درخشش دوباره رکاب زنان استقامتی ممسنی


با وجودِ دشوار و طولانی بودنِ مسیرِ رفت، رکاب زدنِ مسیرِ  پر گردنه و پر شیبِ برگشت، آن هم تنها پس از یک روز استراحت و تجدید قوا،کارِ حرفه ای و درخشانی ست که این دو نفر را در این شاخه از دوچرخه سواری‌ متمایز و ماندگار خواهد کرد.
 احمد حسینی و رضا زارعی رکاب زنیِ مسیر های رفت و برگشتِ نورآباد -شیراز (رفت از جاده دشمن زیاری) و نورآباد-یاسوج را هم در کارنامه دارند. امید است مسوولینِ  ورزشِ نورآباد ممسنی توجهی ویژه به این سفیرانِ سرسختی و سلامت و صلح داشته باشند.

درخشش دوباره رکاب زنان استقامتی ممسنی


درخشش دوباره رکاب زنان استقامتی ممسنی

گزارش اصغر پارسایی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو