سرقت عجیب میله‌های مترو در پایتخت!

منبع: برترین ها

8

1399/12/13

11:40


دزدی در تهران با خونسردی میله‌های مترو را با پیچ گوشتی باز کرد و با خود برد.

برترین‌ها: دزدی در تهران با خونسردی میله‌های مترو را با پیچ گوشتی باز کرد و با خود برد.

سرقت عجیب میله‌های مترو در پایتخت!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو