خاطره جالب رئیس سازمان اورژانس کشور

منبع: برترین ها

7

1399/12/16

08:49


برای یک پیرمرد کشاورز، اورژانس هوایی (هلی‌کوپتر) فرستادیم، تعجب کرده بود و میگفت: «من که در این کشور کاره‌ای نیستم، چرا هلی کوپتر آمده؟! من پول هزینه هلی‌کوپتر ندارم بدهم».

برترین‌ها: برای یک پیرمرد کشاورز، اورژانس هوایی (هلی‌کوپتر) فرستادیم، تعجب کرده بود و میگفت: «من که در این کشور کاره ای نیستم، چرا هلی کوپتر آمده!؟ من پول هزینه هلی‌کوپتر ندارم بدهم».

خاطره جالب رئیس سازمان اورژانس کشور

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو