«جبههٔ اصلاح‌طلبان ایران» اعضای منتخب مجمع عمومی این جبهه به شرح زیر است: 

رئیس: بهزاد نبوی

نایب‌رئیس اول: حسین مرعشی

نایب‌رئیس دوم: حسین کمالی

سخنگو: آذر منصوری

دبیر و رئیس دبیرخانه: علی باقری

رئیس کمیتهٔ برنامه‌ریزی و راهبردها: علیرضا علوی‌تبار

رئیس کمیتهٔ سیاسی: ابراهیم اصغرزاده

رئیس کمیتهٔ پایش و داوری: محمود صادقی

رئیس کمیتهٔ استان‌ها: جواد امام

رئیس کمیتهٔ رسانه: الیاس حضرتی

گفتنی است که در اخبار مرتب با جبههٔ اصلاح‌طلبان ایران تاکید شده است که تعداد زنان عضو هیات‌رئیسهٔ کمیته‌های پنجگانهٔ جبهه ۶ نفر است.