تبریک آیدین آغداشلو به زنان/عکس

منبع: ایران آرت

53

1399/12/18

19:11


استاد نقاش روز جهانی زن را با انتشار یک عکس و یک متن به زنان ایران تبریک گفت.

ایران آرت: آیدین آغداشلو که در مصاحبه ای گفته بود  « اگر ۴۰ نقاشی «خاطرات انهدام» و «معما» کشیده باشم ۳۰ تایش درباره زنان است و همواره سرنوشت تاریخی زنان مرکز توجه آثارم است.» به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، متن و عکس زیر را منتشر کرده است.

آغداشلو نوشته است: 

اواسط بهمن ۵۷ در لندن بودم و مادرم در تهران مانده بود. طاقت دوری و تنهایی‌اش را نیاوردم و با اولین پرواز ، در ۱۳ اسفند، به تهران برگشتم - که خطیر بود و هموار نبود. اما تا وقتی زنده بود در کنارش ماندم و در کنارش ماندن چه سعادتی بود. او همیشه برایم اسطوره‌ی همه‌ی زنان بزرگوار و سخت کوش ایرانی بود... و هنوز هم مانده است. با قناعت و با سختی تمام مرا - که تنها فرزندش بودم و دست تنها بود همه‌ی ۳۰ سال آخر عمرش - بزرگ کرد، بی هیچ خستگی و شکایتی و منّتی.

آیدین آغداشلو

پائین صورتی که از او نقاشی کردم، شعری را که حافظ از کمال الدین اسماعیل اصفهانی نقل کرده نوشتم:

گیرم که برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر

آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟

.... روز زنان این سرزمین مبارک باشد.

مطالب مشابه