کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس


17

1399/12/18

20:39


مراسم کاشت درخت صلح و دوستی روز دوشنبه با حضور تعدادی از سفیرهای مقیم تهران و پیروز حناچی شهردار تهران در محوطه دریاچه هنر برگزار شد.

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

کاشت درخت صلح و دوستی با حضور سفرای خارجی + عکس

منبع: ایرنا