وضعیت قیمت خانه در کشورهای اروپایی

8

1399/12/25

10:40


در سال۲۰۱۹ نسبت به سال قبل متوسط نرخ مسکن در کشورهای عضو منطقه یورو ۴.۲درصد بیشتر شد.

وضعیت قیمت خانه در کشورهای اروپایی

به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۹ متوسط نرخ مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل ۴.۳ درصد افزایش یافت.

در ادامه با روند تغییر نرخ مسکن در کشورهای منتخب اروپایی آشنا می‌شوید:

۱- فرانسه

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۰۶ با ۱۱.۷ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۰۹ با ۶.۲ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۳.۳ درصد افزایش

۲- آلمان

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۶ با ۷.۵ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۰۷ با ۲.۱ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۵.۸ درصد افزایش

۳- ایتالیا

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۱ با ۱.۴ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۳ با ۶.۵ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۰.۱ درصد کاهش

۴- هلند

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۸ با ۹.۵ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۲ با ۶.۷ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۷.۳ درصد افزایش

۵- پرتغال

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۸ با ۱۰.۳ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۲ با ۷.۱ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۹.۶ درصد افزایش

۶- اسپانیا

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۸ با ۶.۷ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۲ با ۱۴.۸ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۵.۲ درصد افزایش

۷- سوید

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۵ با ۱۳.۱ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۱۸ با ۰.۹ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۲.۵ درصد افزایش

۸- انگلیس

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۰۷ با ۹.۹ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۰۹ با ۸.۹ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۱.۰ درصد افزایش

۹- نروژ

بیشترین افزایش نرخ سالانه: سال ۲۰۰۷ با ۱۲.۶ درصد

بیشترین کاهش نرخ سالانه: سال ۲۰۰۸ با ۱.۱ درصد کاهش

تغییر نرخ مسکن سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل: ۴.۰ درصد افزایش

 

منبع: ايسنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو