گل اریک ماکسیم چوپوموتینگ به پاری سن ژرمن (بایرن مونیخ 1-2 پاری سن ژرمن)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو