ببینید واکسن به چه کسی رسید + عکس

7

1400/1/19

10:46


بزرگمهر حسین پور با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به موضوع واردات واکسن ضد کرونا به کشور و نیاز کادر درمان، سالمندان، بیماران خاص و سایر گروه های مردمی به این واکسن حیاتی پرداخت.

ببینید واکسن به چه کسی رسید + عکس

ببینید واکسن به چه کسی رسید + عکس