پاسخ جهانپور به نگرانی یک شهروند از واکسن

منبع: برترین ها

3

1400/1/19

12:10


پاسخ جهانپور به نگرانی یک شهروند از واکسن ایرانی: شما نزن اجباری نیست.

برترین‌ها: پاسخ جهانپور به نگرانی یک شهروند از واکسن ایرانی: شما نزن اجباری نیست.

پاسخ جهانپور به نگرانی یک شهروند از واکسن

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو