سکوت فرزاد حسنی شکست: باید جوابگو باشم.

منبع: برترین ها

1

1400/1/19

16:15


فرزاد حسنی: چه بخواهم چه نخواهم به عنوان شخصیتی شناخته شده در میان مردم با هر میزان اعتبار، باید پاسخگو باشم.

عصر ایران: فرزاد حسنی: چه بخواهم چه نخواهم به عنوان شخصیتی شناخته شده در میان مردم با هر میزان اعتبار، باید پاسخگو باشم.

سکوت فرزاد حسنی شکست: باید جوابگو باشم.

مطالب مشابه