هت تریک ویژه آنتوان گریزمان؛ هر سه فرزند او متولد 8 آوریل هستند!

منبع: طرفداری

2

1400/1/19

23:12


هت تریک ویژه آنتوان گریزمان؛ هر سه فرزند او متولد 8 آوریل هستند!

روز تولد هر سه فرزند گریزمان 8 آوریل است.

آنتوان گریزمان امروز برای سومین بار پدر شد. آلبا، سومین فرزند مشترک آنتوان گریزمان و اریکا چوپرنا است که امروز صبح متولد شد.

به نقل از مارکا؛ موضوع عجیب در مورد 3 فرزند آنتوان گریزمان و اریکا چوپرنا، روز تولد آنها است. میا، آمارو و آلبا هر سه در روز 8 آوریل متولد شده اند. میا متولد 8 آوریل 2016، آمارو متولد 8 آوریل 2019 و آلبا متولد 8 آوریل 2021 است!

مطالب مشابه