سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


منبع: برترین ها

8

1400/1/26

07:23


در این‌جا تصاویری از تاریخ نه چندان دور این سرزمین گذاشته‌ایم، نگاه به عقب شاید کمکِ آینده باشد.

برترین‌ها: در این‌جا تصاویری از تاریخ نه چندان دور این سرزمین گذاشته‌ایم، نگاه به عقب شاید کمکِ آینده باشد.

میوه‌فروش دوره‌گرد در تهران، سال ۱۳۵۵، عکس از برونو باربی

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


دانشگاه تهران سال پنجاه‌وپنج، عکس از برونو باربی

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


آشپزخانه‌ی یک قهوه‌خانه در دوره پهلوی دوم، عکس از آرشیوملی ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


بازار تهران در دهه‌ی سی، عکس از اینگه مورات

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


میدان توپخانه و عمارت زیبای تلگراف‌خانه در ضلع جنوبی آن در دهه سی. این عمارت در دهه چهل تخریب شد. عکس‌ها از محمود پاکزاد و منبعش آرشیوملی‌ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


عکس از ماری‌ترزا اولنس، در دهه سی در حومه تهران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


کارخانه کفش ملی ایران در سال هزاروسیصدوپنجاه‌وسه. عکاس جیمز‌بلیر

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


مغازه نان فانتزی در تهران، سال چهل‌ویک(بر اساس تقویم نصب بر دیوار)، نزدیک به شصت‌سال قبل، عکس از آرشیوملی ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


عمارت هتل شال‌اوزنه در نزدیکی پیست اسکی آبعلی در اواخر دهه‌ی چهل، عکس از هریسون فورمن

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


مقابل پیتزاپنتری در خیابان ویلا، تابستان سال پنجاه‌وهفت

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)


چلوکبابی در دوران پهلوی دوم، تصاویر از آرشیو ملی ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

منبع: صفحه اینستاگرام علی ملیحی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو