احمدی‌نژاد: حکومت به مانع مردم تبدیل شده است!

منبع: برترین ها

34

1400/1/29

23:44


احمدی‌نژاد گفت: حکومت ها تشکیل شدند که در بین مردم عدالت رایج شود اما این مفهوم جابجا شده است.

دولت بهار: محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم در دیدرا با جمعی از مردم استان هرمزگان گفت: 

ما یک سرزمین غنی هستیم، سرزمین بسیار ثروتمند، با بهترین مردم. اما چرا اوضاع اینطور شده که در هر جای ایران، هر دو نفری که به هم می رسند، بعد از سلام و علیک، بلافاصله از مشکلات و سختی ها صحبت می کنند؟

من معتقدم که در اداره کشور ما یک جابجایی هایی اتفاق افتاده است، هم در مفاهیم و هم در مواضع. حکومت ها تشکیل شدند که از امنیت و آزادی مردم صیانت کنند تا مردم بتوانند فعالیت کنند و سرافراز زندگی کنند.

حکومت ها تشکیل شدند که در بین مردم عدالت رایج شود اما این مفهوم جابجا شده است. یعنی نوع حکومت ها و در کشور ما هم حکومت به مانع مردم تبدیل شده است، مانع آزادی، مانع امنیت و مانع بهره مندی مردم از ثروت طبیعی. مفاهیم و جایگاه ها جابجا شده است.

احمدی‌نژاد: حکومت به مانع مردم تبدیل شده است!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو