مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس


9

1400/2/16

16:06


سومین شب احیا ماه مبارک رمضان همراه با ماموران پلیس پیشگیری پایتخت در چندین محل استقرار این نیرو برای تامین امنیت برگزاری مراسم و شرکت کنندگان همراه این نیروی خدوم بود.

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

مراسم احیاء شب بیست و سوم در کنار ماموران پلیس پیشگیری + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو